Vår utbildning

 • Vårt prioriterade utvecklingsmål till hösten är följande läroplansmål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
  processer och fysikaliska fenomen".
 • Vi arbetar dagligen med sång, rytmik, drama, rörelse och sagor.
 • Vi bedriver skapande verksamhet genom bild och form i olika material och tekniker.
 • Vårt arbete innehåller många naturvetenskapliga experiment där barnen ställer hypoteser, utforskar och dokumenterar.
 • Barnen lär sig använda digital teknik för att söka kunskap, dokumentera, mm. och integrerar det i vårt praktiska arbete.
 • För att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna arbetar vi aktivt med barnkonventionen.
 • Vi har barn-yoga i de olika åldersgrupperna. Den har många hälsofrämjande effekter. Bl.a. minskar den barnens stress, ökar koncentrationsförmågan och utvecklar motoriken.
 • Vi har två städdagar/år, då personal och familjer träffas, umgås och storstädar förskolan.
 • Vi arbetar miljömedvetet och för en giftfri förskola.
 • I skogen upptäcker och utforskar vi tillsammans. Genom att använda alla våra sinnen lär vi oss mer och kommer bättre ihåg vad vi upplevt.